O CÍRKVI

 

Informace o Církvi československé husitské

Církev československá husitská

– je křesťanskou církví

– její učení vychází z Bible a křesťanské tradice

– hlásí se k tradici staro-křesťanské, cyrilometodějské a reformační

– historicky vznikla na podkladu modernistických snah 8. 1. 1920

– je církví liturgickou

– slouží sedmi svátostmi

– je církví presbyterní s episkopálními prvky. Na její správě se společně podílejí laici

(starší – presbyteři) a duchovní (kazatelé, jáhni, kněží a biskupové – episkopové)

duchovními jsou muži i ženy (ženy od r. 1947)

– zachovává svobodu svědomí

– aktuálně tlumočí křesťanskou zvěst

 

Organizační struktura

„Ten, který sestoupil, je tentýž , který také vystoupil nade všechna nebesa,

aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly,

jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele,

aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla.”

Ef 4, 10 – 12

„Všechno ať se děje slušně a spořádaně.“

1 K 14, 40

Náboženská obec

v čele s radou starších a duchovními (300 obcí po celé České republice a na Slovensku)

Diecéze

v čele s diecézní radou a biskupem (v ČR v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně,

Olomouci, v SR v Bratislavě)

Ústřední rada

biskupové společně s volenými laiky v paritním zastoupení v čele s patriarchou

Církevní zastupitelstvo

přebírá s omezenou pravomocí funkci sněmu mezi jeho zasedáními

Sněm – nejvyšší zákonodárný orgán

z každé náboženské obce duchovní a volení laici

 

Církev ve společnosti

CČSH se snaží aktivně působit ve všech sférách společnosti, aby tak splnila své určení:

»Církev československou husitskou tvoří křesťané,

kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

jak se nám zachoval v Písmu a v podání starokřesťanském,

našemu národu pak zachován jest hnutím husitským,

českobratrským a dalším úsilím reformačním.«

Církev československá husitská je otevřena všem hledajícím.

 

 

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada.

Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou.

V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších.

Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006

řádným sněmem zvolenThDr. Tomáš Butta, ThD..

Církev československá husitská má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny

mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Ústecká náboženská obec náleží do diecéze Pražské.

Biskupem Pražské diecéze je Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D..

Vyhledávání

Kontakt

Farní úřad Ústí nad Labem Horova 1389/12,
Ústí nad Labem
400 01
775 320 400 (farní úřad)
731 520 042 (farářka)
720 134 362 (předseda Rady starších)

Úřední hodinypátek: 16:00 - 18:00
neděle: 14:00 - 15:00

Prosíme předem o telefonický kontakt v případě, že se chystáte nás navštívit. Pro případ, že v úředních hodinách se mohou vyřizovat jiné záležitosti fary atp.